BERTEBOS pris

BERTEBOS Stiftelse har instiftat två BERTEBOS Pris. Det stora priset instiftades 1996 och delas ut av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Det andra priset instiftades 2007 och utdelas av Hallands Akademi.

I samverkan med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 

BERTEBOS Pris är ett internationellt vetenskapligt pris som delas ut av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi. KSLA utser pristagare och priset utdelas vartannat år vid en högtid på Karl-dagen den 28 januari. Priset är på 400 000 kr och prisutdelare har varit Kung Carl XVI Gustav, Kronprinsessan Viktoria, Prinsessan Lilian och Prinsessan Christina.

Pristagare 2024

Gemensamt till professor Ingrid Undeland och docent Mehdi Abdollahi, Mölndal, och Avdelningen för livsmedelsvetenskap, institutionen för Life Sciences, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, för deras bidrag till ett än mer hållbart nyttjande av fisk och skaldjur med mindre svinn.

En global folkmängd om 10 miljarder år 2050 kommer att kräva ungefär 70 procent mer livsmedel än idag. Ökningen kan förverkligas genom effektivare utnyttjande av tillgängliga råvaror och minskat svinn längs livsmedelskedjan. Detta gäller inte minst den ”blå maten”, fisk och skaldjur, där svinnet idag kan uppgå till 70 procent. Ingrid Undeland och Mehdi Abdollahi har utvecklat och kommersialiserat ”pH-shift-teknologin” för att framställa gelbildande proteiner, kallpressad Omega 3-rik olja och kollagen/kollagenpeptider från biprodukter till dagens fisk- och skaldjurshantering. De har kunnat maximera utbytet av producerade proteiner och olja med bibehållen näringskvalitet. Genom sina insatser har Ingrid Undeland och Mehdi Abdollahi bidragit till att fisk- och skaldjursindustrin nu ser ”biprodukter” som en värdefull råvara med stor potential för livsmedelsproduktion. De har därmed på ett mycket värdefullt och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av ett hållbart, säkert och resilient livsmedelssystem.

I samverkan med Hallands Akademi

BERTEBOS Pris utdelas av Hallands Akademi till personer, föreningar eller institutioner som bedöms ha potential att i framtiden göra berömvärda insatser inom livsmedelssektorn i Halland. Priset ska tilldelas den/de som aktivt arbetar med områden som berör Halländsk matkultur och/eller gröna näringar, som är av betydelse för Hallands framtid. Från och med 2015 delar Hallands Akademi ut ett pris på 50 000 kr mot tidigare två priser på 25 000 kr vardera. Prisutdelningen sker i samband med Hallands Akademis högtidssammankomst.

Pristagare 2023

Lars Paulsson, Kvarngården i Hässlås, Långås
Akademin vill uppmärksamma lantbrukaren Lars Paulsson som under många år har arbetat för att sin gård, Kvarngården Hässlås Långås, skall bli fossilfri. Nu produceras egen el av kogödsel i en biogasanläggning sedan 2012.

Den biogas som inte blir el uppgraderas till biobränsle och säljs på en egen mack vid hans gård. Gården har således egen elförsörjning, flytgödsel för direktspridning samt hygieniserat strö till djurens bäddar.

Klimatet är därmed den stora vinnaren då biogas minskar utsläppen av växthusgaser och skapar en miljöförbättring på ca 180 % i minskat koldioxidutsläpp.

Initiativtagaren är en som han själv säger en enkel bondpojke som succesivt lärt sig med en enorm energi, envishet och kunskap, och skapat det bästa av alla världar.

Så här har vi alla mycket att lära och se det självklara i livet och i harmoni med naturen.