Projektanslag och Stipendier

Fysisk person som ägnar sig åt forskning, eller studier, inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi vid högskola eller universitet kan söka medel från BERTEBOS Stiftelse (personen ska vara svensk medborgare och bosatt i Sverige). Även försöksverksamhet inom dessa områden i Halland kan motivera ett stipendium.

Sista inlämningsdag för stipendieansökan är 31:a oktober. 
Styrelsen prövar korrekt inkomna ansökningar under november/december.

Projektet ska ha startats och rekvisition ska vara BERTEBOS Stiftelse tillhanda inom ett år från det att styrelsen tilldelat stipendiet.

Eventuella förfrågningar om ansökan av anslag görs till:
Per Stenström
Ordförande BERTEBOS Stiftelse
Tel. 0346-71 51 24
E-post: per@siaglass.se  

Till ansökan

Rekvisition av tilldelade stipendier

Rekvisition av tilldelade medel görs med en personligen undertecknad skriftlig rekvisition ställd till BERTEBOS Stiftelse. Bidraget kommer att utbetalas i två omgångar. Efter att projektet har startats, och efter rekvisition från Er sida, kommer 80 % av beloppet betalas ut. Resultatet av Ert arbete skall presenteras i en slutrapport som skall delges BERTEBOS Stiftelse och som därefter kommer att bli offentlig. När denna rapport har kommit oss tillhanda, tillsammans med slutrekvisitionen, betalas resterande 20 % ut. I rapporten ska det framgå att projektet finansierats med medel ifrån BERTEBOS Stiftelse. Vänligen observera att slutrapporten ska skickas in både med post och via e-mail.

För rekvisition nödvändiga uppgifter:

  • Projektetnamn och kort beskrivning (ett par meningar).
  • Bank och konto till vilket utbetalning skall ske.
  • Det erhållna beloppet. 
  • Personlig underskrift och namnförtydligande.
  • Underskrift av uppdragsgivare eller handledare (om sådan finnes).

Rekvisitionen skickas till:

BERTEBOS Stiftelse
Att: Lovisa Stenström
Stenlösvägen 33
311 68 Slöinge

Slutrapporten skickas till postadressen ovan samt till info@bertebosstiftelse.se