Tidigare stipendiater

Stiftelsen har sedan starten delat ut följande stipendier:

2023

 • Kalle Ström Töttrup, Hushållningssällskapet Halland – Kompetensutbildning för analysering av mikroliv i jorden
 • Sara B. Nilsson, Hushållningssällskapet Halland – Delta i internationell gödselförädlingskonferens
 • Anna-Carin Almqvist, Hushållningssällskapet Halland – Etablering av demonstrationsodling för yrkesmässig nötodling (villkorat medfinansiering)
 • Carolina Rodrigues, Lunds universitet – Öka motståndskraften: Utnyttja Gröddiversitet för att stärka jordbrukssystem

2022

 • Ramesh Vetukuri och Rodomiro Ortiz, Dept of Plant Breeding, Swedish University of Agricultural Sciences – Spray-induced gene silencing: an innovative strategy for potato trait improvement and disease control
 • John Strand och Sofie Pålsson, Hushållningssällskapet Halland – Utveckling och demonstration av agro-ekologiska lösningar och metoder - livsmedelsproduktion i kombination med ökad biologisk mångfald i ett förändrat klimat
 • Casper Gunnarsson – Maskinutbildning för yrkesförarbevis
 • Susanne Paulsson och Håkan Cajander, Hushållningssällskapet Halland – identifiera ett gränsöverskridande projekt. Syftet med ansökan var Nya samarbeten och innovationsarbete, styrelsen önskar dock ett mer konkret gränsöverskridande projekt och har bett om en ny ansökan där ett konkret projekt presenteras tillsammans med ansökan om medel. Styrelsen behandlar ansökan så snart som möjligt när den inkommit
 • Anneli Lundkvist, SLU, Institutionen för växtproduktionsekologi, och Sara Nilsson, Hushållningssällskapet Halland – Minskad överlevnad för ogräsfrön genom meso- och termofil rötning i en biogasanläggning

2021

 • Elin Basander André, Formsson AB – ”MYCO - från biobaserade restströmmar till fossilfritt mycelmaterial”
 • Susanne Paulsson och Jonas Möller-Nielsen, Hushållningssällskapet Halland – en studieresa till Danmark
 • Inger-Cecilia Mayer Labba och Ann-Sofie Sandberg, Chalmers – ”Näringsvärde i växtbaserade köttersättningsprodukter på den svenska marknaden. Analys av protein-, fettkvalitet och biotillgänglighet av mineraler”
 • Anna Ek, Slöingeskolan – ”Ekologi på mellanstadiet”
 • Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland – deltagande i internationell konferens om gödselförädling (ManuResource) i Belgien”
 • Katarina Raskov, Berte Museum ideell förening – ”Bevara kunskapen om jordbrukets utveckling under 1900-talet”

2020

 • Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland, och Eva Edin, HS Konsult, för projektet ”Odling av nygamla sorter av rödklöver för uthålliga vallar och hållbar animalieproduktion”

2019

 • Ingrid Holmberg och Helena Lans Strömblad, Växa Sverige - Fortsättning av projektet ”Markbördighet och ökad kolinlagring genom ökat mikroliv i marken”
 • Sara Bergström, Hushållningssällskapet Halland - Resebidrag till en internationell konferens om gödselförädling i Manuresource
 • Danira Behaderovic, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Inventering av kornflugeangrepp i vårvete i Halland”
 • Håkan Eriksson och Stefan Bengtsson, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Utforskande lärande kring lantbruket – skolungdomar”
 • Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Undersökning av sambandet mellan konduktivitet och kvävebehov”
 • Lisa Feureback Wengel, Hushållningssällskapet Halland - Resebidrag till den internationella konferensen ”EcoSummit 2020; Omvärldsspaning – tillvaratagande av vattenresurser i ett globalt perspektiv”
 • Kristina Mjöfors, RISE - Projektet ”Effektiva temperaturåtgärder för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager”
 • Katarina Nilsson och Jennifer Davis, RISE Jordbruk och Livsmedel - Projektet ”Klimatberäkning av en organisation med flera olika verksamheter”
 • Lars Hillertz - Projektet ”Mejeridokumentation i Falkenbergstrakten”
 • Jan Melkersson/Falkenbergs Kommun - Projektet ”en förstudie till "Framtidens Mat"

2018

 • Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland, och Annica Hansson, Växa Sverige – Svensk hydroponisk odling av grovfoder
 • Hanna Åström, Hushållningssällskapet Halland – Samverkansmodell för minskat matsvinn i livsmedelskedjan
 • Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland – Effektiva temperaturåtgärder för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager
 • Ingrid Holmberg och Helena Lans Strömblad, Växa Sverige – Gynna biodiversiteten i marken- bra för klimatet, markstruktur och grödan
 • Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland – Beräkning av kväveupptag i vårvete med hjälp av Yara N-Tester och Trimble GreenSeeker
 • Lisa Lemke – Brödmat - en bok som lyfter vårt användande av mjöl och minskar brödsvinnet
 • Peter Sylwan och Göte Bertilsson – Jordbruk för Jorden
 • Cecilia Mayer Labba och Ann-Sofie Sandberg, Inst. för Biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola – Nutritional and sustainable Swedish protein crops

2017

 • Martina Jönsson och Håkan Eriksson, Hushållningssällskapet Halland - Förstudie för en mat/klimatbok för pedagoger och förskolebarn
 • Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland - Beräkning av kväveupptag i vårvete med hjälp av Yara N-Tester och GreenSeeker
 • Annika Hägglund, Växa Sverige - Bästa betet, en angelägenhet hos alla med idisslare
 • Linda Karlsson, Växa Sverige - Antalet skördars påverkan på avkastning och botanisk sammansättning i olika vallfröblandningar (fördelar på 4 år)
 • Pauliina Jonsson, Växa Sverige - Nya grödor i svensk produktion – quinoa och phaseolus bönor
 • Anna Aurell Svensson, Växa Sverige - Inventering av markens fosforbindningskapacitet i Halland
 • Sofie Tinggren - Mastists påverkan på mjölkmängd för dromedarer hos nomader i Kenya
 • Hampus Johansson - Hållbar energianvändning inom Bertegruppen AB

2016

 • Sara B. Nilsson, Hushållningssällskapet Halland - Litteratursammanställning om ”Effekt av svavel- och kvävegödsling på brödkvalitén”
 • Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland - Matexperiment för barn
 • Olof Stenström, Hushållningssällskapet Halland - Utvärdera trähägn som skydd mot betesskador i skogsföryngringar
 • Lovisa Eliasson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - För en studie för kvalitetsutvärdering av kött och grönsaker efter infrysning med innovativ frysningsteknik
 • Olof Stenström - Kurs för motorsågskörkort

2015

 • Katarina Raskov, Raskov Utveckling - Fjärrstyrt övervakningssystem i slaktgristall
 • Maj-Britt Andersson - Bakboken Fikalust
 • Sara Bergström Nilsson och Maria Henriksson, Hushållningssällskapet Halland - Sammanställning av forskningsresultat från Mellby utlakningsstation, 1980-2015
 • Gun Olsson och Erik E, Hushållningssällskapet Halland - Naturligt glutenfria grödor och livsmedelsprodukter
 • C-G Lie och Diana Kinley, Agreb AB - Analystest av storskalig biodling

2014

 • Mathilda Hedborg, Examensarbete SLU - Beteendestudie av KRAV-höns utevistelse
 • Jan Jönsson och Erik Ekre, Hushållningssällskapet Halland - Projekt för minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark
 • Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland - Projektet ”Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn”
 • Otto Savolainen och Alastair Ross, Charlmers Tekniska Högskola - Projektet ”Från mj �l till bröd”
 • Katarina Raskov, Raskov Utveckling - Teknisk utrustning i projektet ”Fjärrstyrt övervakningssystem i slaktgrisstallar”

2013

 • Carl Gerorg Lie och Diana Kinley, Agreb AB - Bihälsokonferens/utbildningsdagar tillsammans med SLU
 • Leif Jönsson - Systematiskt utvecklingsarbete av uppsamlare av ogräsfrön
 • Olof Stenström - Kurs om skogsbilsvägar

2012

 • Anna Ohlsson, Bioteknologi/KTH - Studier och försök att skapa enkla miljövänliga alternativ till syntetiska miljötoxiska pesticider inom jordbruk och trädgårdsnäring
 • Annika Dahl, Viltskadecenter (SLU) - Kartläggning hur jakt med lös hund bedrivs på olika ställen i landet och om vargdödade hundar i samband med jakt skiljer sig mellan olika revir
 • Hushållningssällskapet Halland - Pilotanläggning för studier av intelligenta skyddszoner

2011

 • Gustav Fagerman, Solhaga Stenugnsbageri - Vidareutbildning i Frankrike inom bageri
 • Anna Karlsson - Studier inom jordbruk i Kanada
 • Rebecca Danielsson, SLU - Praktik med att mäta metan från mjölkkor
 • Maria Berglund, SIK - Kartlägga nuläge och utarbeta scenarier för minskning av miljöpåverkan av mjölkproduktion
 • Ecoera - Utveckling av biogasanläggningar
 • Jennie Cederholm, Hushållningssällskapet - Projekt som skall stimulera tillväxten i Halländsk livsmedelsproduktion

2010

 • Sara Wennerström, Solhaga Stenugnsbageri - Studier kring lokala baktraditioner och framtagning av Slöingelimpan och Hallandsbrödet samt för en utbildning till hantverksbagare
 • Johanna Berlin och Christel Cederberg, SIK - Utarbeta ett verktyg för beräkning av växthusgasutsläpp för kvarnindustrin
 • Marie Mattsson och Siegfried Fleischer, Högskolan i Halmstad - Forskning om markanvändningens påverkan på kolomsättningen i åkermark
 • Barnens Bikupa - Projektutbildning, kallad Matnyttigt, av förskolans barn där man skapar en ökad förståelse för varifrån maten kommer ifrån

2009

 • Marie Mattson och Siegfried Fleischer, Högskolan i Halmstad - Projekt om livsmedelsproduktion och klimatförändring
 • Johanna Berlin och Christel Cederholm, SIK - Studie av utsläppen av växthusgaser från produktion av glass
 • Iris Fontes, Göteborgs Universitet - Studie av utsläppen av växthusgaser från ett litet bageri
 • Charlotte Lagerberg Fogelberg och Lotta Triller, Centrum för uthålligt lantbruk och Triller mat och bröd - Utveckla konceptet kring det regionala brödet Upplandskubben
 • Karolina Hoffman, Chalmers Tekniska Högskola - Studie av om hur blockeringen av gluten kan ske
 • Anette Ungfors, Marin Ekologi - Tjärnö Gbg Universitet - Utvärdering av alternativa rön till burfiske efter havskräfta
 • Ola Buckard och Cristina Gaitan, Slow food - Delfinansiering för en hemsida för Slow Food i Sverige
 • Evelina Tibäck, Forskarstudent SIK - Forskningsvistelse i Australien.
 • Sara Johansson, Kemi- och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap - Resebidrag till en konferens i USA
 • Ingela Klinkör, studerande vid SLU - Studie om vad som uppfattas som kvalitet i frukt och grönsaker
 • Lars Wijkmark, Hushållningssällskapet - Studie av precisionsodling i ekologisk odling
 • Pauliina Jonsson & Rolf Lindström, Hushållningssällskapet, Höj värdet på potatis - Marknadsanpassad produktion

2008

 • Maria Berglund, Hushållningssällskapet - Delfinansiering av en studie av växthusutsläpp från tre olika gårdar
 • Helen Lindqvist och Sara Johansson, Kemi- och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap - Studieresa
 • Cecilia Enelund och Marica Andersson, Examensarbete LTH - Resa till Indien

2007

 • Maria Henriksson, Hushållningssällskapet   - Genomförande av en lokal klimatkonferens
 • Johanna Berlin och Christel Cederberg, SIK och Hushållningssällskapet  - Utveckla en metod för beräkning av växthusgasutsläpp i svensk livsmedelsindustri
 • Johanna Björklund och Susanne Johansson, Institutionen för stad och land & Centrum för uthålligt lantbruk - Öka konsumenternas kunskap om hur deras val påverkar utsläpp av växthusgaser
 • Hushållningssällskapet Halland - Bakgrundsstudie i vilken forskning som gjorts i hur smaken påverkas i olika jordbruksråvaror

2006

 • Hallands näringslivsarkiv - Arkivering av historiska qvarn- och lantbruksdokument
 • Charlotte Eklund-Jonsson - Slutförandet av projekt om svampförädlad spannmål

2005

 • Christoffer Cedergren - Genomföra praktiska experiment med surdegar och gamla bakningstekniker för att presentera nymodiga brödverk och produktutveckla gamla
 • Carolina Svavar - Som i en del i högskolestudierna genomföra ett projektarbete i Australien för att utveckla metoder för att producera demineraliserad, hydrolyserad vassle som sedan skall användas i livsmedel

2004

 • Charlotte Eklund-Jonsson - Studera nutriella effekter av nya livsmedel på svampförädlad spannmål

2003

 • Avdelningen för Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola - Utveckla en metod för att ta fram en användbar oljedådra-olja som är rik på Omega-3 fettsyror
 • Jenny Andreasson - Studiematerial och resor

2001

 • Högskolan i Halmstad genom professor Albert-Jan Baerveldt - Undersöka vilka ekologiskt odlade grönsaker som lämpar sig för ogräsbekämpning med robot
 • Mia Skoglund och Ann Bonde - Bidrag till studielitteratur under deras utbildning inom alternativ medicin för djur
 • Avdelningen för Livsmedelsteknik vid Lunds Universitet genom Eva Tornberg och i samarbete med Teknopool och SIA Glass AB - Utveckla ett recept på en laktos- och mjölkfri glass baserad på inhemsk råvara, havre

1998

 • Christel Cederberg - Finansiell hjälp för att slutföra sin licentiatexamen

1997

 • Åsa Dymne - Högskolestudier i kemi inom livsmedelsområdet

1996

 • Henrik Andersson - Genomföra en förstudie med rubriken ”näringstillförsel i ekologisk odling”. Förstudien avsåg att ligga till grund för och avgöra om projektet ”Vallens förfruktsvärde i ekologisk odling på lerjord och sandjord” skulle startas
 • Christel Cederberg - Genomföra ett forskningsprojekt med titel ”Växtnäringscirkulation i ett uthållighetsperspektiv”. Projektet delfinansieras av Halmstads kommun