Tidigare pristagare i samverkan med KSLA

2022

Rodomiro Ortiz Ríos, Lomma
“Som med användning av nya molekylära vetenskapliga metoder varit drivande i förädling av grödor av stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i Amerika, Afrika och Europa.”

2020

Dr Peter Roeder, Bordon, Storbritannien
“För hans framstående insatser för att utveckla och förbättra kontrollen av gränsöverskridande djursjukdomar (Transboundary Animal Diseases, TAD) och ”nya” sjukdomar runt om i världen. Tack vare sina insatser på flera kontinenter har han en enastående erfarenhet av epidemiologi, diagnos och kontroll av TAD.”

2017

Kenneth G. Cassman, University of Nebraska-Lincoln, USA
"För hans avgörande betydelse för utveckling av begreppet ekologisk intensifiering av jordbruksproduktion, vilket leder till att gapet mellan potentiell och verklig avkastning minimeras. Hans omfattande vetenskapliga produktion har stor betydelse för tillämpningar inom jordbruket."

2015

Professor Jan Delcour, Leuven, Belgien
"För hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin"

Professor Youling L. Xiong, Lexington Kentucky, USA
"För hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk"

2013

Professor Philip Lowe , Newcastle, Storbritannien
“För hans studier som i hög grad bidragit till hållbar utveckling på landsbygden och till styrning av markanvändningen. /…/ Professor Lowe har medverkat till viktig internationell, jämförande forskning och haft en aktiv roll vad gäller landsbygdsutveckling på såväl nationell som Europeisk nivå.”

2011

Professor Karen Beauchemin, Alberta, Canada
”För hennes banbrytande forskning med hänsyn till att minska miljöpåverkan från idisslare utan negativt inflytande på produktivitet och djurhållning. Professor Beauchemins forskning visar att man genom att välja rätt kvalitet och sammansättning på fodret kan minska utsläppet av växthusgaser betydligt, och samtidigt förbättra både produktionen och djurbesättningens hälsa.”

2009

Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA
“För hans fantastiska arbete med ekonomiutveckling och som chef för ett flertal utvecklingsforskningsinstitut som fokuserar på livsmedel, lantbruk och landsbygdsfattigdom. Han är för närvarande ledare för International Food Policy Research Institute, som har utformat nya, framgångsrika politiska åtgärder med hänsyn till handel och hjälp, hungersnöd, hälsa och näring. Dr. von Braun är aktiv medlem i ett antal rådgivande forskningsstyrelser inom lantbruk i utvecklingsländer.”

2007

Professor Ingo Potrykus, Magden, Schweiz
”Professor Potrykus har varit ledande forskare vad gäller utveckling av metoder för DNA-förändringar i växter. Genom ny teknik har viktiga ärftliga egenskaper, till exempel motståndskraft mot sjukdomar och bättre kvalitet, kunnat tillföras grödor som vete, ris och kassava. I det specifika fall som kallas ”Golden Rice”, har Professor Potrykus och hans arbetslag framställt en rissort som kan producera b-karoten. B-karoten är ett förstadium till A-vitamin – ett viktigt ämne för att motverka blindhet. Idag orsakar brist på A-vitamin blindhet hos många barn i utvecklingsländer. Professor Potrykus har arbetat outtröttligt för att lösa alla patent- och laghinder som i åtskilliga år har förhindrat fritt användande av ”Golden Rice” inom flera risförädlingsinstitut och småskaliga lantbruk.”

2005

Professor Piotr Kowalik, Gdánsk University of Technology, Polen
”För framstående multidisciplinär forskning inom vattendynamik i lantbruk och skogsbruk och för banbrytande utveckling och implementering av behandlingsmetoder för avfallsvatten i anlagda våtmarker och i produktionssystem för energigrödor.”

2003

Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole, Taastrup, Danmark
”För sin forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket”.

Professor John R. Porter Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole,Taastrup, Danmark
”För sin tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor”.

2001

Professor Donald Grierson, University of Nottingham, Storbritannien
"För hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

1999

Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut Wernigerode, Tyskland
”För pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika, inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.”

1997

Professor Christopher Polge, Cambridge, Storbritannien
”För hans enastående, vetenskapliga insatser gällande djurens fortplantning, och i synnerhet konservering av tjursperma och tillämpning inom genetiskt urval.”