Stiftelseurkund

Makarna Brita och Olof Stenström förordnar härmed att nedanstående egendom skall avskiljas och överlåtas utan vederlag till nedan angiven stiftelse att förvaltas självständigt enligt vad som följer av denna stiftelseurkund.

A. Femtusentrehundratjugotvå (5.322) preferensaktier i Etreb AB.
B. Börsnoterade aktier enligt bilaga 1.
C. Reversfordringar enligt bilaga 1.

Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara BERTEBOS Stiftelse.

Ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja undervisning och vetenskaplig forskning inom livsmedelssektorn.
Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att lämna bidrag:

1. Till enskilda personers utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa och ekologi.
2. För högre forskning inom dessa områden speciellt kopplad till försöksverksamhet i Halland
3. Såsom pris för väl meriterad banbrytande utvecklingsmetod som likaså berör här nämnda ämnesområden.

Berättigade att erhålla bidrag från stiftelsen är fysisk person, som är svensk medborgare och bosatt i Sverige. I förekommande fall äger ättling till stiftarna företräde till bidrag. I andra hand har sökande från Slöinge och Eftra församlingar sådant företräde och i tredje hand sökande från den region, som vid stiftelsens tillkomst utgör Hallands län.
Vid urvalet av pristagare enligt punkt 3 skall ingen begränsning grundad på nationalitet, ras eller religion gälla.

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter och förvaltning skall handhas av en styrelse med fem ledamöter jämte personliga suppleanter, samtliga dessa skall vara valda för fyra år. Vid första valet väljs dock två ledamöter för en tvåårsperiod.
En ledamot jämte suppleant väljs av aktieägarna i huvudbolaget i koncernen, för närvarande Bertegruppen AB. Denna ledamot skall vara stiftelsens ordförande. Vid detta val har varje aktieägare en röst. Då ordföranden ej kan närvara skall vice ordföranden i stiftelsen fungera som ordförande.
En ledamot skall vara verkställande direktören i Berte Qvarn AB. Som suppleant för denne väljs ekonomichefen i Etreb AB. Denne bör lämpligen även utgöra stiftelsens sekreterare.
En ledamot jämte suppleant skall väljas, gemensamt av de anställda vid de företag som ingår i Etreb-koncernen, bland dem som varit anställda i minst tre år.
En ledamot jämte suppleant skall, första gången för två år, väljas av kyrkoråden i Slöinge och Eftra församlingar gemensamt.
En ledamot jämte suppleant skall, första gången för två år, väljas av styrelsen för Hallands läns Hushållningssällskap varvid förutsätts att dess verkställande direktör och annan sällskapets tjänsteman kommer ifråga.

Styrelseledamöterna bör tillhöra Svenska kyrkan eller dess motsvarighet i framtiden.
Styrelsen sammanträder minst två gånger om året på kallelse av ordföranden och sammanträden sker i övrigt på förslag av någon av ledamöterna.
Styrelsen är beslutsför om minst två ledamöter jämte ordföranden är närvarande.
Som beslut i styrelsen gäller den mening varom de flesta ledamöter förenar sig.
Vid lika röstetal skall som beslut den mening gälla som biträds av styrelsens ordförande.
Stiftelsen företräds av styrelsen i sin helhet och på styrelsens uppdrag av ordföranden ensam.

Förvaltning

Stiftelsens tillgångar skall förvaltas på ett sådant sätt att hög avkastning uppnås inom ramen för ett lågt risktagande.
Aktierna i Etreb AB får inte avhändas stiftelsen. Stiftelsen får inte heller vid något tillfälle inneha aktier i Etreb AB i sådan omfattning att stiftelsen erhåller röstmajoritet i bolaget.
Styrelsen äger ej heller rätt medverka till att aktierna i Berte Qvarn AB avhändes Etreb AB utan dessa utgör en integrerad del av Etreb AB.

Avkastningen

Avkastningen på stiftelsens tillgångar skall användas för ändamål enligt ovan.
Utdelning av medel från stiftelsen behöver ej ske årligen.
För att säkra realvärdet av egendomen samt dessutom bidraga till värdeökning bör fondering ske i den utsträckning som vid varje tidpunkt gällande skattelagstiftning medger.

Redovisning

Styrelsen skall årligen avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar.

Revision

Stiftelsens räkenskaper skall granskas av två revisorer varav en skall vara auktoriserad revisor. För revisorerna utses personliga suppleanter varvid för den auktoriserade revisorn utses en auktoriserad revisor.
Revisorerna bör lämpligen vara desamma som utses för Etreb AB.

Övrigt

Utöver vad som föreskrivs i denna stiftelseurkund gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i stiftelselagen av 25 augusti 1994. (SFS 1994:1220)

Kilatorpet den 27 december 1994
Brita Stenström Olof Stenström


Som interimsstyrelse skall Rolf Frid ta hand om stiftelseegendomen enligt ovan och i avvaktan på att ordinarie styrelse utses förvalta egendomen i enlighet med stiftelseförordnandet.

Kilatorpet samma dag som ovan
Brita Stenström Olof Stenström